Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Vásárlási feltételek

Genprofit Szolgálatató Kft. 3dparadeshop.com


Székhely:
3014 Hort,
Verseny út 8.
Magyarország


Telephelyek:
3014 Hort,
Verseny út 8.


Ügyvezető igazgatók: Tóvaj Gábor | Tóvaj Erika
Cégnyilvántartás: 10-09-034085
Adóazonosító szám: 24648770-2-10


A Genprofit Szolgáltató Kft. 3dparadeshop.com/ (a továbbiakban: Szállító) magánszeélyek és vállalkozások
részére forgalmaz árukat. Szállító és Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény szerinti jogi személy.
A következő Általános szállítási feltételek érvényesek valamennyi Szállító és Megrendelő közötti jogügyletre,
kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodnak meg. Kiegészítő- vagy eltérő megállapodáshoz kifejezetten
írásos forma szükséges. Ugyanez érvényes az írásos formulát szabályozó kikötésre. A szerződéses
partner Általános üzleti feltételeinek alkalmazását Szállító kizárja. Áru-, termék-, minta- vagy prototípus
szállítása ill. szolgáltatás nyújtása sem jelenti a szerződéses partnerünk Általános üzleti feltételeinek elfogadását.
Az Általános szállítási feltételek letöltésre elérhetők a Genprofit Szolgálatató Kft. hivatalos honlapján:
3dparade.com/webshop internet címen.


Szerződéskötés
Megrendelő a webáruházban rendelt, illetve az általa írásban adott rendeléshez 30 napig kötve van. A szerződés
létrejön, amint azt Szállító megerősíti bármilyen írásos formában: pl. e-mailen vagy továbbá, amennyiben
megkezdte a rendelés teljesítését.
A szállítási lehívás Megrendelő kötelező érvényű rendelése, és a nevezett feltételek vonatkoznak rá.
Szállító ajánlatához nincsen kötve. Amennyiben a szállítás rendelés visszaigazolás-, azaz szállítási szerződés
létrejötte nélkül történik, a számla és/vagy szállítólevél a szerződés visszaigazolásának tekintendő a
Szállító Általános szállítási feltételei szerint.
A 3dparade.com/webshop internet oldalon bemutatott termékek nem minősülnek ajánlattételnek. Szállító
csak Megrendelő online rendelését, illetve postai úton történő megrendelését tekinti a szállítási szerződés
megkötésére irányuló ajánlatnak. Megrendelő az általa írásban adott rendeléshez 30 napig kötve van. A
szerződés abban az esetben jön létre, ha a rendelést Szállító írásban megerősítette, vagy a rendelés teljesítését
megkezdte.


Tájékoztató anyagok
A Szállító prospektusaiban és/vagy az online- ill. web-katalógusaiban az aktuálisan érvényes termékleírások
találhatók. Korábbi prospektusban és dokumentumban, valamint bármely online- és web-katalógusban
megadott információ érvényét veszti, amennyiben az aktuális prospektus- és/vagy ismertető anyagot Megrendelő
részére továbbították, vagy az interneten elérhetővé vált.
Valamennyi prospektusban-, katalógusban-, Szállító honlap oldalon- és egyéb dokumentumban közzétett
adat, méret, érték, felhasználási feltétel és egyéb tartalom, részben kísérletek alapján, teoretikusan meghatározott
közelítő érték, amely nem kötelező érvényű, hacsak ezt Szállító az ajánlatban kifejezetten kötelező
érvényűként nem jelölte meg vagy, amelyről kifejezett, szerződéses megállapodás nem született.
Sorozatgyártású termékek szállítása minta vagy katalógus alapján történik. A kereskedelmi gyakorlatban
elfogadott kismértékű szín-, tömeg-, mintázat-, forma eltérés esetén a teljesítés szerződésszerűnek tekintendő.
A termék üzemi tulajdonságainak javítása céljából Szállító fenntartja magának a jogot konstrukciós-
és technikai változtatásokra előzetes bejelentés nélkül.


Ár és fizetési feltételek
Az árak magyar forintban és ÁFA-val növelt áron értendők, a nettó árak feltüntetése mellett. Amennyiben
nincs Felek között egyéb írásos megállapodás, a szerződéskötés időpontjában érvényes Szállítói árlista kerül
alkalmazásra, kivéve, amennyiben az árlista a szállítási határidőt megelőző 3 hónapon belül változik
meg. Szállító fenntartja az árlista megváltoztatásának jogát, amennyiben a szerződéskötést követően lényeges
mértékű változások állnak be olyan ártényezőkben, mint az alapanyagok, alvállalkozók által szállított
részegységek, bérek, szociális terhek, adók vagy egyéb közterhek. Szállító jogosult árait az adott költségtényezők
hatásának mértékében megváltoztatni. Amennyiben Szállító árajánlatot adott, az ajánlatban közölt
árak érvényesek Felek jogviszonyában az árlistában megadott árakkal szemben.
Valamennyi ár Delivered at Place,(DAP Incoterms 2010/2011) paritáson érvényes és nem tartalmaz semmilyen
egyéb mellékszolgáltatást, különösen nem tartalmaz, biztosítást, üzembe helyezést és egyéb, a felhasználás
során az ügyfélnél felmerülő költséget. Az üzembe helyezési-, karbantartói-, telepítői- és egyéb
alkalmazástámogató szolgáltatásunk rezsióradíjból és Szállító által szállított anyagok és alkatrészek költségéből
tevődik össze. 15.000 Forint összeg alatti áruérték esetén, Szállító jogosult a költségeit fedező felárat
alkalmazni. Sorozatgyártású termék Megrendelő speciális igénye szerinti átalakítása rezsióradíjban
kerül felszámításra, hacsak a felek között nincs ettől eltérő írásbeli megállapodás.
Vállalkozások számára történő értékestés esetén, eltérő megállapodás hiányában a teljes számlaösszeg kifizetése
a számla kiállításának keltétől számított 8. napon esedékes. 100.000 Forint,- összeg feletti rendelés
esetén, 300.000 Forintig bezáróan a következő fizetési esedékesség érvényes: a teljes számlaösszeg ½ része
rendeléskor, ½ része a szállítmány készrejelentésekor. 300.000 Forint,- összeg feletti rendelés esetén, 3
a következő fizetési esedékesség érvényes: a teljes számlaösszeg 100%-a. Termék- vagy összeszerelési hiányosság
esetén Megrendelőnek a hiányosság természete és a használati érték sérülése alapján, csak indokolt
mértékben van joga arra, hogy visszatartási jogát gyakorolja.
Fizetési késedelem esetén minden további felszólítás nélkül a szállított áru értékének alapulvételével számított
havi 1% késedelmi kamat fizetendő. Amennyiben Megrendelő gazdasági társaság, a havi késedelmi
kamat mértéke 8%-al haladja meg a jegybanki alapkamatot. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő nem
jogosult érvényesíteni a részére korábban biztosított kedvezményt és/vagy árengedményt.
Megrendelő kizárólag elismert, vagy nem vitatott követelése esetén jogosult gyakorolni visszatartási jogát.
A gyártás keretfeltételei, különösen a felhasznált anyagok beszerzési ára, a bérköltségek, valamint az
egyéb ártényezők változása esetén Szállító jogosult árkorrekciót végrehajtani még abban az esetben is,
amennyiben az árak Felek között keretszerződésben kerültek megállapításra. Megrendelő jogosult felhívni
Szállítót a megemelkedett ártényezőkre vonatkozó kalkulációjának rendelkezésre bocsátására.
Szállító csak abban az esetben köteles a tervezés és/vagy gyártás alatt álló terméket módosítani, amennyiben
Megrendelő megelőlegezi a felmerült többletköltségeket, illetve amennyiben Szállító számára a módosítás
nem jár aránytalan többletteherrel.


Szállítás és kárveszély átszállása
Szállító minden esetben jogosult részteljesítésre.
Külföldre történő szállítás esetén Megrendelőt terhel minden felmerülő pótlólagos költség - különös tekintettel
a vámköltségre, okmány kiállítási díjra, import forgalmi adóra, egyéb közteherre, szállítási költségre.
Lehívásos szállítási szerződés esetén, és egyéb megállapodás hiányában, a szállítási határidőt megelőző
két hónapon belül Megrendelő köteles Szállítót írásban tájékoztatni a kötelezően leszállítandó mennyiségekről.
A késedelmes lehívás-, vagy az utólagos változtatások következtében felmerülő többletköltségek
Megrendelőt terhelik. Késedelmes lehívás esetén érvényét veszti az előzetesen megadott szállítási ütemezés.
Prototípus vagy kísérleti minta szállítása esetén Szállítót illeti a szállított termékre vonatkozó valamennyi
jogi oltalom (know-how, szabadalom, ipari formatervezési oltalom), Megrendelő nem jogosult azt harmadik
személy részére hozzáférhetővé tenni. Prototípus vagy kísérleti minta esetén Szállítót nem terheli jótállási
kötelezettség, az áru tulajdonjogát Szállító fenntartja. Amennyiben nem jön létre Felek között szállítási
szerződés, az átadott árukat Megrendelő köteles Szállító birtokába visszaadni.


Szállítási határidő
A szállítási határidő a rendelés Szállító általi visszaigazolásának napját követő napon kezdődik. A szállítási
határidő az áru Szállító telephelyének elhagyására vonatkozik. Szállító késedelembe esik, amennyiben a
kötelező érvénnyel és írásban megadott szállítási határidő naptári napjáig nem történik teljesítés. Ilyen
esetben Megrendelő méltányos, legalább 4 hetes halasztást engedélyez. A szállítási határidő ésszerű és indokolt
időtartammal meghosszabbodik vis major esetében, valamint olyan, az üzletvitelt érintő körülmény
és akadály esetén, amelyet Szállító vagy beszállítója nem láthat előre, és az ügy körülményeinek figyelembevételével
elvárható gondos eljárás ellenére sem Szállító, sem beszállítója nem tud elhárítani. Ilyen esetben
Szállító mentesül a teljesítési kötelezettsége alól, amennyiben ésszerű időn belül nem lehetséges a
szállítás.
Szállító nem köteles szállítani abban az esetben, amennyiben Szállító a szállítási szerződés teljesítésére
megfelelő fedezeti ügyletet kötött és beszállítója nem képes szállítani. Ebben az esetben Szállító köteles
Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, és a már kifizetett vételár összegét haladéktalanul visszafizetni.
Szállító jogosult megtagadni a szállítást, amennyiben a szerződés megkötése után olyan adat, tény vagy
körülmény jut tudomására, amelyből valószínűsíthető, hogy Megrendelő teljesítőkészsége vagy fizetőképessége
veszélybe került. Szállító ilyen esetekben csak akkor köteles teljesíteni, amennyiben Megrendelő
fizetési kötelezettségét a szállítást megelőzően teljesíti, vagy arra megfelelő teljesítési biztosítékot ad.
Szállító jogosult meghatározni, hogy milyen biztosítékot fogad el megrendelőtől. Szállító jogosult elállni a
szerződéstől, amennyiben Megrendelő késedelembe esik. Szállító nem köteles póthatáridő tűzésére, amennyiben
Megrendelő a szerződéskötéskor ismert, vagy a gondatlanságából nem ismert tényeket elhallgatott,
illetve egyébként rosszhiszeműen járt el.


Megrendelő adatszolgáltatása
Megrendelő felel az ajánlattételhez szükséges adatainak és egyéb információinak valódiságáért és határidőben
történő szolgáltatásáért, valamint a beszerelési környezet alkalmasságáért. Megrendelőt terhel minden
olyan pótlólagos költség, amelyet a hibás adatközlés vagy a nem megfelelő beszerelési környezet
okoz. A beszerelési környezet alkalmassága meghatározó jelentőségű a termék felhasználhatóságához.
Szállító rögzíti, hogy az ajánlat elkészítéshez nélkülözhetetlenek az alábbi dokumentumok: kitöltött technikai
adatlap, méretezett rajz és minta/minták biztosítása. Szállító a meghatározott paraméterek és rajzok
rendelkezésre állása esetén ad ajánlatot, azonban a rendelés teljesítésére minták nélkül nem kerülhet sor, illetve
ilyen esetben Szállító nem vállal felelősséget a legyártásra kerülő áruk 100%-os megfelelőségéért.
Amennyiben a minták alapján Szállító úgy ítéli meg, hogy az előzetesen ajánlott termék nem képes
100%-ban megfelelni a vele szemben támasztott követelményeknek, úgy fenntartja a jogot új ajánlat kibocsátására
(új típus, konstrukciós változtatások, új ár és / vagy szállítási idő).


Tulajdonjog fenntartás és elállás a szerződéstől
Szállító fenntartja a tulajdonjogát valamennyi általa leszállított árura. A mindenkor leszállított áru Szállító
tulajdona marad mindaddig, amíg valamennyi, Szállító által már teljesített áruszállításból és szolgáltatásból
eredő követelést Megrendelő teljes mértékben kielégített. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy,
Megrendelő ilyen irányú kérelmére Megrendelő mindazon biztosítékát visszaszolgáltatja, amelynek értéke
20%-kal meghaladja Szállító biztosítandó követelését. A felszabadítandó biztosíték megválasztása Szállítót
illeti.
A szerződéses áru viszontértékesítése esetén Megrendelő biztosíték céljából Szállító javára engedi át követeléseit
és járulékos jogait. Megrendelő jogosult arra, hogy behajtsa az átengedett követelést. Mindaddig,
amíg Szállítót illeti az áru tulajdonjoga, jogosult az áru helyes kezeléséről és tárolásáról bármikor, helyben
meggyőződni és nem megfelelő kezelés vagy tárolás esetében, az ésszerű és indokolt határidő hosszabbítás
eredménytelen lejárta után, az árut elszállítani anélkül, hogy ezzel elállna a szerződéstől.
Megrendelőt terhel minden olyan költség, amely az áru visszaszállításával kapcsolatos, ahogy az esetleges
megismételt áruszállítás költsége is.


Elállás a szerződéstől
Amennyiben Megrendelő nem veszi át a szabályos módon megrendelt árut, vagy amennyiben a szállítás
előtt Megrendelő szóban vagy ráutaló magatartással kifejezésre juttatja, – beleértve hallgatását is olyan
írásos megkeresésre, amely utal az ilyen magatartás jogkövetkezményére –, hogy nem kívánja azt átvenni,
Szállító minden figyelmeztetés nélkül elállhat a szerződéstől, és kártérítést követelhet a polgári jog általános
szabályai szerint.
Amennyiben Szállító Megrendelő felróható magatartása következtében jogszerűen eláll a szerződéstől, különösen
fizetési késedelem, az 5.b.) bekezdésben foglalt ok miatt, illetve amennyiben a szerződés Megrendelő
jogellenes magatartása következtében hiúsul meg, a szállítás- és a leszállított áru visszavétele után,


Szállító jogosult kár- és költségtérítésre.
Amennyiben a teljesítés meghiúsulása Megrendelőnek felróható okból következik be, Szállító jogosult a
nettó szerződéses összeg 30%-át kitevő átalány kártérítésre. Szállító a ténylegesen felmerült költségeinek
teljes megtérítését jogosult követelni az olyan, a szerződés teljesítése érdekében keletkezett kiadásaira vonatkozóan,
mint a szállítás, összeszerelés költség, és bármilyen, a szerződés teljesítésével összefüggésben
felmerült, igazolt költség. Szállító alkalmazottainak órabére 15000 Forint,- /fő + ÁFA, valamint 150 Forint
/km /fő + ÁFA utazási költség. Ezen költségdíjak érvényesek a jelen Általános szállítási feltételekből eredő
egyéb, Megrendelőt terhelő költségek esetén is.
Szállító az átalány kártérítési összegnél magasabb kárösszeget is jogosult követelni, illetve Megrendelő
alacsonyabb összegű Szállítót sújtó károkozását igazolhatja. 14 napot meghaladó átvételi késedelem esetén,
Megrendelő köteles viselni az áruk tárolásának minden költségét.


Jótállás (Szavatosság)
Szállító a szerződés előírásainak megfelelően jótállást nyújt dobozos termékeire, azok átadásától számított
1 éves időtartamig. Hiányos- vagy nem megfelelő szállítás-, valamint nyilvánvaló vagy felismerhető termékhiányosság
miatti kifogást Megrendelőnek legkésőbb az áru átvételétől számított 14. napig kell írásban
jelezni. Megrendelő elfogadja a teljesítést, amennyiben nem emel kifogást a nevezett határidőig, vagy
amennyiben az árut felhasználja, vagy értékesíti.
A nem dobozos, egyedi, sorozatgyártott, vagy prototípusokra 3 nap visszaküldési jótállás van.
A nem rendeltetés-szerű használtatból vagy felhasználásból eredendő hibákra jótállás nem érvényesíthető.
A Szállító által forgalmazott termékek alkalmazási lehetőségeinek nagy száma miatt Szállító nem vállal
felelősséget azért, hogy Megrendelő tényleges felhasználási és konkrét alkalmazási céljaira alkalmas a termék.
Kivételt képez ez alól, ha ehhez Szállító írásban kifejezetten hozzájárult, miután Megrendelő a konkrét
alkalmazási célt írásban egyértelműen meghatározta.
Műszakilag komplex termékek gyártása során minimális karcolások és kisebb külső felületi sérülések elkerülhetetlenül
előfordulhatnak. Ezek nem minősülnek hibás teljesítésnek, amennyiben a termékdarab működését
nem befolyásolják. A jótállási igény Szállító választása szerint, a hiba kijavítására, vagy csereszállításra
korlátozódik. Az igény érvényesítését megelőzően Szállítót megilleti a kivizsgálás,- továbbá a javítás,-
valamint az után,- ill. pótszállítás jogosultsága. Amennyiben a hiba a minőségellenőrzés ellenére is
csak beépítést követően állapítható meg, Szállító kizárólag pótszállítások rendelkezésre tartására köteles.
Szállítót nem terhelik sem a be- és kiszerelési költségek, sem egyéb költség. Szállító kizárólag abban az
esetben visel visszahívási akcióból származó bármilyen költséget, amennyiben a termék teljes konstrukciós
hibájáról van szó, és amely kiterjed valamennyi kiszállított részre, továbbá, amennyiben Szállító súlyos
gondatlansággal járt el. Megrendelő köteles Szállítót bevonni, amennyiben vizsgálati eljárást folytat
annak megállapítása céljából, hogy szükséges-e az áru visszahívása. Amennyiben a vizsgálat eredményéből
megállapítható, hogy Szállítót nem terheli felelősség, illetve a terméknek nincs konstrukciós hibája,
Megrendelő köteles megtéríteni Szállítónak valamennyi, az eljárással összefüggésben felmerült költségét.
Megrendelő nem jogosult semmilyen egyéb igény érvényesítésére, különösképpen kizárt az esetleges hibás
teljesítésből eredő közvetett kárra vonatkozó kártérítési igény, a személyi sérülés kivételével, kivéve,
amennyiben Szállító súlyos gondatlansággal járt el. Szállító különösképp nem felel az olyan kárért, amely
nem az általa szállított áruban keletkezett.
Szállító különösképpen nem felel Megrendelő elmaradt hasznáért vagy egyéb vagyoni káráért. Ezen felelősség
korlátozás nem érvényesül, amennyiben a károkozás szándékosan, súlyos gondatlanságból vagy
csalárd magatartás következtében történt. Az esetleges kártérítési igény az áru átadásától számított egy év
alatt évül el. Megrendelő bármilyen jótállási igénye érvényesítésének feltétele, hogy Megrendelő az elvárható
módon együttműködjön a hibaelhárításában, különösképpen úgy, hogy a hiba észlelését követően haladéktalanul
közölje azt. A hiba kijavítás ésszerű határideje megítélésében tekintettel kell lenni Szállító beszállítóinak
szállítási képességére és kapacitására.
Szállító jogosult a hiba kijavítását megtagadni mindaddig, amíg Megrendelő nem teljesítette a hiba figyelembevételével
a teljes vételár arányos részét, különösképpen a hibátlan termékek vételárára. Amennyiben
Megrendelő megalapozatlanul jelent be hibát Szállítónak, vagy olyan hibát jelent be, amely Megrendelőnek
felróható okból merült fel, a Szállítónak így felmerült esetleges költségei Megrendelőt terhelik.
A Megrendelőt illető jótállás megszűnik, amennyiben Szállító termékét nem rendeltetésszerűen vagy az
előírt üzemi körülményektől eltérően használják, és /vagy nem Szállító által szállított alkatrészt használnak,
szakszerűtlen karbantartás esetén, különösen, amennyiben nem tartják be a karbantartási útmutatást
vagy amennyiben az árut egyéb szakszerűtlen módon kezelik, ill. használják vagy helytelenül szerelik be.
Megszűnik továbbá a Megrendelőt illető jótállás, amennyiben Szállító termékét átdolgozzák, vagy átalakítják.
Ilyen esetben Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy nem az átdolgozás és az átalakítás okozta a
hibát.
Sikertelen az utólagos teljesítés, amennyiben két utólagos teljesítési kísérlet eredménytelenül zárul. Jelentéktelen
hiba esetén elállásnak nincs helye.
Genprofit Szolgáltató Kft.. az előre megadott szállítási határidő betartásáért köteles minden tőle telhetőt
megtenni. Nem terheli Genprofit Szolgáltató Kft-t semmilyen felelősség a szállítási késedelemért, ha az
külső erőhatalom hatása miatt, gyártói késedelem miatt, vagy azért következik be, mert a Megrendelő a
teljesítéshez szükséges adatokat nem adja meg, késedelmesen, vagy hiányosan adja meg. A késedelemről
Genprofit Szolgáltató Kft. a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.


Felelősség
Szállító felel az olyan egészség-, élet- vagy testi károsodásért és sérülésért, amelyet Szállító törvényes képviselője
és/vagy megbízottja / munkavállalója szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott. Egyéb
szerződésszegésért vagy szerződésen kívüli károkozásért, Szállító kizárólag abban az esetben felel, amennyiben
azt törvényes képviselője és/vagy megbízottja, ill. alkalmazottja súlyos gondatlanságból vagy szándékosan
okozott. Valamely lényeges vagy sarkalatos szerződéses kötelezettség megszegése esetén Szállító
annyiban köteles helytállni, amennyiben a kár előre látható volt a szerződés megkötésekor.
Szállító nem felel az általa nyújtott tanácsadásból eredő károkért, kivéve, ha a Felek közötti szerződés erről
kifejezetten rendelkezik. A szerződés teljesítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás kifejezetten
nem lényeges szerződéses kötelezettség. Szállító felelősségének mértéke a Szállító által megkötött felelősségbiztosítás
által biztosított követelésekre korlátozódik.


Karbantartási útmutató
Szállító karbantartási útmutatójának be nem tartása esetén Megrendelőt illető jótállás megszűnik. Szállító
nem vállal továbbá felelősséget a hibás teljesítés okozta közvetett kárért, különösen nem harmadik személy
vagyonában keletkező károkozásért, vagy személyi sérülésért.
Amennyiben Szállítóhoz javítás céljából terméket juttatnak el, Szállító a termék megvizsgálását követően
javítási költségtervezetet készít. A szükséges javítási munka elvégzésére csak abban az esetben kerül sor,
amennyiben Megrendelő a javítási ajánlatra hivatkozó, írásos rendelést ad. A javítási költségtervezet kézhezvétele
után, a javítás megrendelése helyett Megrendelő jogosult új terméket rendelni. Ebben az esetben
a javítandó termék visszaküldése kizárólag Megrendelő kifejezett kérésére és Megrendelő költségére történik
meg. Megrendelő javítandó termék tulajdonjogáról történő lemondásának minősül, amennyiben az
ajánlat keltétől számított négy héten belül nem érkezik rendelés Szállítóhoz a javításra vagy a termék visszajuttatására.
Ilyen esetben a javítandó termék minden további értesítés nélkül Szállító tulajdonába kerül.
Amennyiben a javításra vagy a termék visszaküldésére vonatkozó megrendelést az ajánlat keltétől számított
négy héten belül Szállító nem kapja meg, úgy Szállító fenntartja magának azt a jogot, hogy a javítandó
terméket térítés nélkül leselejtezze.
A javítási jelentést a szervizajánlat tartalmazza. A javítással kapcsolatos hibafelmérés, állapotjelentés költsége
15.000 Forint + ÁFA. A képekkel kiegészített állapotjelentés költsége 45.000 Forint + ÁFA. Amennyiben
Megrendelő hibafelmérést rendel meg, úgy legkésőbb a visszaigazolás kézhezvételekor meg kell
jelölni melyik típusú anyagot választja. Ennek megfelelően a választott anyagra vonatkozó megfelelő megjegyzést
a visszaigazolások tartalmazzák. Amennyiben az ügyfél nem rendeli meg a termék javítását, úgy
tudomásul veszi, hogy a terméket szétszerelt állapotban szállítja vissza részére Szállító.


Titoktartás és szabadalmi jog
Megrendelő köteles az üzleti kapcsolat során tudomására jutott valamennyi megóvandó know-how-t, valamint
egyéb vállalati- és termékinformációt szigorúan bizalmasan kezelni.
Amennyiben az üzleti kapcsolat keretében oltalmazott dokumentum, tárgy és egyéb információ került átadásra
ill. továbbításra, ezek szabadalmi oltalom alá esnek, amelynek jogosultja Szállító.
Megrendelő szigorúan bizalmasan kezeli az oltalmazott dokumentumot, tárgyat és egyéb információt, azt
Szállító előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem másolja le és nem utánozza, nem adja tovább és nem terjeszti,
másolatát nem gyártja le vagy egyéb módon harmadik félnek nem teszi hozzáférhetővé és /vagy harmadik
felet arról egyéb módon nem tájékoztat.
Szerződéses megállapodás hiányában és Szállító hozzájárulása nélkül szintén tilos az oltalmazott dokumentum,
tárgy és egyéb információ bármilyen felhasználása. Az oltalmazott tételt csak olyan személy
részére szabad hozzáférhetővé tenni, akinek az említett dokumentumba a szerződés értelmében és az együttműködés
keretében feltétlenül betekintést kell nyernie.
Megrendelő köteles továbbá az egyéb bizalmas megjelölésű vagy nyilvánvalóan bizalmas információt titokban
tartani és azt kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben jogosult felhasználni. Ez a
kötelezettség az üzleti kapcsolat, illetve a Felek közötti jogviszony lezárása után is érvényes. Minden
olyan Szállító által átadott minta, rajz és egyéb dokumentum, amelynek átruházásáról szerződés nem rendelkezik,
fizikailag Szállító tulajdonában marad.
Új fejlesztés megvalósítása esetén az összes fejlesztési eredményből származó valamennyi tulajdonosi jog
Szállítót illeti meg.
Amennyiben Szállító Megrendelővel együttműködve, vagy vele valamilyen közreműködési formában fejlesztést
hajt végre, és amelynek eredményeként felmerül Megrendelő szellemi alkotáshoz fűződő joga,
Megrendelő – amennyiben jogszabály lehetővé teszi – átengedi Szállító részére az ebből eredő valamennyi
átruházható jogát.
A jogosultság tartalmazza különösképpen a feldolgozást, átdolgozást, fordítást, nyilvánosságra hozatalt,
megmunkálást, sokszorosítást és a kiállítást.
Ez a rendelkezés különösen a fejlesztési eredményekre vonatkozó valamennyi dokumentációra, file-ra,
bármilyen formájú rajzra, algoritmusra, programra és egyéb know-how-ra vonatkozik.
Szállító egyedüli joga továbbá a fejlesztési eredményekre Magyarországon és azon kívül szabadalmat,
használati mintát, ipari- és kereskedelmi mintát, valamint márkát bejelenteni.
Fejlesztési eredmények, találmányok, jogi védelem
Szállító a jogosultja valamennyi fejlesztési eredménynek, ideértve különösen a fejlesztőmunka valamennyi
eredményének használati- vagy értékesítési jogosultságát, abban az esetben is, ha ez kizárólag termék átalakítást
jelent. Szállító jogosult, de nem köteles saját szabadalmat a fejlesztési projektben rendelkezésre bocsátani.
Megrendelő részéről a Szállítónak átadott információ nem eredményezi Megrendelőnek a fejlesztési eredmény
fölötti rendelkezési jogát. Abban az esetben, ha Szállító nem kíván, ill. nem képes sorozatgyártású terméket
kielégítő darabszámban, konkurenciaképes minőségben és technológiával, valamint szokásos piaci
áron szállítani, Szállító köteles Megrendelővel egyszeri, de nem átruházható, a piaci viszonyok szerint megszabott
díjkötelezettség mellett licenc szerződést kötni arra vonatkozóan, hogy Megrendelő a terméket maga
legyártsa, vagy mással legyártassa.


Adatvédelem
Megrendelő tudomással bír arról, hogy a szerződés által tartalmazott személyes adatok csak belső feldolgozásra,
intézkedésre, ill. kimutatásra szolgálnak és harmadik személynek nem adhatók át. Megrendelő
hozzájárul ahhoz, hogy, ezeket az adatokat Szállító hírlevelezésre felhasználja.
Szállító jogosult Megrendelőről hitelminősítést beszerezni, Megrendelő ehhez kifejezett hozzájárulását adja.
Szállító és a Szállító által megbízott szolgáltató a személyes adatokat csak ajánlatkérés, rendelés, reklamáció
és egyéb, a szerződés céljával közvetlenül összefüggő intézkedés feldolgozásához és lebonyolításához
jogosult felhasználni.
A szerződés teljesítését követő intézkedések
A szerződés teljesítését követő 3 munkanapon belül Megrendelő köteles minden olyan tárgyat, dokumentumot,
stb. visszaadni Szállító részére, amelyet Megrendelő a szerződés teljesítésével kapcsolatban vett át Szállítótól,
különös tekintettel a rendelkezésre bocsátott mintára, rajzra, tervezetre és más dokumentumra. A szerződés
teljesítésével megszűnik a szerződéssel kapcsolatos összes, Szállító által Megrendelő részére átadott dokumentum
és egyéb jogi védelem alatt álló szellemi alkotás használati joga.


Auditálás
Amennyiben Szállító auditálásra vagy adatszolgáltatásra kötelezett, a vizsgálat nem érintheti Szállító speciális
know-how ismereteit és/vagy belső cégadatait.


Alkatrészellátás
Szállító köteles alkatrész szállítására, de csak annyiban, amennyiben képes erre a szokásos piaci feltételeknek
megfelelően.
Illetékes bíróság és teljesítési hely
Jelen ÁSZF hatálya alatt megkötött szerződésekre a magyar anyagi és eljárásjog az irányadó, illetve Felek
magyar bíróság joghatóságát kötik ki. Jelen szerződésre nem vonatkozik az Egyesült Nemzeteknek az áruk
nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló (CISG), Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt egyezménye.
A szerződéses viszonyból eredő jogvita esetére Felek Szállító székhelye szerint illetékes bíróságot kötik
ki.
A jelen Általános szállítási feltételek egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az egyéb feltételek
érvényességét.